Ikt.szám: 01-1138-13/2006.

 

Jegyzőkönyv

 

 

 

Készült: 2006. november 23. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt ülésén.

 

Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme

 

Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Bruckner Katalin, Falics Jánosné, Horváth József, Kimmelné Sziva Mária, Kőrösy János, Dr. Kutas Gyula, Lukács Katalin Ágnes, Paul László, Pándi Gábor, Preszl Gábor, Dr. Szakmári Mária Magdolna, Szakszon József, Szöllősi János, Zám Zoltán

 

Távollétét jelezte: Müller János

 

Távollétét nem jelezte: Molnár Sándor

 

Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyző, Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezető, Kutasi Jánosné intézményi referens, Zakariás János közterület-felügyelő, Kovácsné Selymesi Erzsébet a Napos Oldal Szociális központ vezetője, Fogarasy Attila a Vörösvári Újság felelős szerkesztője.

 

Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és a vendégeket. A Képviselő-testület 16 fővel határozatképes. Kérése, hogy a 10. napirendi pontot (a közterületek használatáról szóló 5/2002. (III. 25.) rendeletmódosítást) az 1. pontban javasolja megtárgyalni, mivel a napirend tárgyalásánál jelen van egy szakértő is, a közterület-felügyelő személyében.  

 

Dr. Szakmári Mária Magdolna: Kérése, hogy vegyék fel napirendre az idősek karácsonyi támogatásának a megtárgyalását.

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontok sorrendjének cseréjét.

 

No: 1

A Képviselő-testület a napirendek cseréjét 16 igen szavazattal elfogadta.

 

Falics Jánosné: Ismertette a SZEB által kiszámított összeg hiányát az idősek karácsonyi ajándékutalványa kapcsán, mely 1,5 millió Ft.

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az új napirendi pont felvételét a meghívó szerinti 7. napirendi pont előtt való megtárgyalásra.

 

No: 2

A Képviselő-testület az új napirendet 16 igen szavazattal elfogadta.

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a napirendek elfogadását.

 

No: 3

A Képviselő-testület a napirendet 16 igen szavazattal elfogadta.

 

Napirendi pontok:                                                                                                   Előadó:

 

 

1.)     

A közterületek használatáról szóló 5/2002. (III. 25.) rendelet módosítása (Et.: 200/2006.)

Gromon István

polgármester

 

2.)     

Felvilágosítás kérés

 

 

3.)     

Polgármesteri beszámoló (Et.: 192/2006.)

Gromon István

Polgármester

 

4.)     

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

(Et.: 201/2006.)

Jogszabály tájékoztató (Et.: 201-2/2006.)

 

Gromon István

Polgármester

5.)     

Iskolaszékbe, óvodaszékbe delegálás (Et.: 196/2006.)

Gromon István

polgármester

 

6.)     

A Napos Oldal Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása (Et.: 197/2006.)

Gromon István

polgármester

 

7.)     

A 70 éven felüliek ajándékutalványára történő pénzeszköz átcsoportosításáról

 

Dr. Szakmári Mária Magdolna SZEB elnöke

 

8.)     

2007. évben végzendő belső ellenőrzési program ismertetése (Et.: 190/2006.)

 

dr. Krupp Zsuzsanna

jegyző

9.)     

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 1/2006. (I. 27.) rendelet módosítása (Et.: 202/2006.)

 

dr. Krupp Zsuzsanna

jegyző

10.)            

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2006. háromnegyed évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató (Et.: 203/2006.)

Gromon István

polgármester

 

11.)            

Az Önkormányzat folyószámla-szerződésének közbeszereztetése (Et.:  210/2006.)

Szakszon József

alpolgármester

 

12.)            

Pilisvörösvár Báthory u. 3824-3836 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása (Et.: 204/2006.)

 

Szakszon József

alpolgármester

13.)            

A Swietelsky Kft. és az Önkormányzat között 2006.04.24-én megkötött szerződés műszaki tartamának módosítása, műszaki szükségességből (Et.: 205/2006.)

 

Szakszon József

alpolgármester

 

14.)            

Pilisvörösvár 3684 és 8090 hrsz. ingatlanon létesítendő műfüves borítású pálya építése (Et.:  206/2006.)

Szakszon József

alpolgármester

 

15.)            

Czabarka András 4802 hrsz-ú önkormányzati ingatlant érintő vételi ajánlata (Et.: 207/2006.)

Szakszon József

alpolgármester

 

16.)            

Zeneiskola és Művészetek Háza építéséhez műszaki ellenőri szerződés meghosszabbítása (Et.: 208/2006.)

Szakszon József

alpolgármester

 

17.)            

A Klapka utca üzemeltetési megállapodása (Et.: 209/2006.)

Szakszon József

alpolgármester

 

18.)            

A Vörösvári Újság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, Fogarasy Attila felelős szerkesztő megbízási szerződésének meghosszabbítása (Et.: 194/2006.)

A Vörösvári Újság oktatás, kultúra, művészet, c. rovat rovatszerkesztői pályázat kiírása (Et.: 195/2006.)

 

Gromon István

polgármester

 

Zárt

ülés

A Family Frost Kft. fellebbezése közterület-használati ügyben (Et.: 199/2006.)

 

Gromon István

Polgármester

Zárt

ülés

Lafka Tiborné fellebbezése közterület-használati ügyben (Et.: 198/2006.)

 

Gromon István

Polgármester

Zárt

ülés

03-1679-2/2006. számú kérelem elutasítása miatti fellebbezés (Et.: 191/2006.)

Dr. Szakmári Mária Magdolna SZEB elnöke

 

 

1. napirendi pont

A közterületek használatáról szóló 5/2002. (III. 25.) rendelet módosítása

(Et.: 200/2006.)

 

 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az ÜB és a PVKB tárgyalta a rendeletmódosítást.

 

Preszl Gábor: A ÜB ülésén megbeszélték, hogy a közterület-használati díjat m2 alapon kiszámolja a műszaki osztály a képviselő-testületi ülésre.

 

Zakariás János: Elmondása szerint a kb. 6 m2 alapterületre vonatkozó 854,- Ft-os díj, kiemelt árnak számít, az összeg havi díja 5.200,- Ft (rendszámként és autónként értendő).

Ismertette a PVKB által javasolt módosítást, miszerint a 10. § e) pontjának harmadik sorát – amely felirattal jármű a forgalomban nem vehet részt – törölni javasolja.

Módosításra kerülne a hatálybalépés dátuma, ami 2007. január 1-jével történne.

 

Falics Jánosné: Kérdése, ha a jármű nem vehet részt a forgalomba, akkor hogyan viheti oda az illető az árusítás helyszínére?

 

Bruckner Katalin: Ha szabályosan parkol egy személyautó - eladó felirattal -, akkor a közterület-felügyelő megbüntetheti? Véleménye szerint is meg kell oldani, hogy a Város ne legyen telephely az eladandó személyautók részére. Véleménye szerint, ez a módszer csak ideiglenes megoldást jelentene.

 

Gromon István polgármester: A három különböző alapterületre kiszámított m2 ár nincs összhangban a rendelettel. Léteznek olyan jellegű közterület foglalások, amelyek egy folyamatos üzleti tevékenységgel függenek össze, ezt szerették volna a rendeletben leszabályozni.

 

Preszl Gábor: Kérdése, nem lehetne-e külön kategorizálni a mozgóárusokat?

 

Falics Jánosné: Az illegális árulásokat ki lehetne szűrni például, ha közterület-használati díjat szabnának ki rájuk.

 

Szakszon József alpolgármester: A hivatalban két személy látja el a feladatokat, véleményük szerint a munkájukat segíteni a rendeletben leírtak alapján lehetne. A közterület-felügyelők javasolták ezeket a módosításokat a hatályos rendeletbe beépíteni.

 

Pándi Gábor: Úgy gondolja nem csak két cégről van szó ebben az esetben.

 

Zakariás János: Nem arról van szó, hogy új dolgokat találtak ki, hanem jogszabályi támogatás adnak az előírás alkalmazásához, hogy el tudjanak járni az ügyek során.  A rendelet 2002-ben készült el, már akkor szabályozásra került, hogy közterületi-használati díjat kell szedni naponta. Ismertette a m2-re levetített összegeket.  Külön kategóriát nem javasol mozgóárusra. 

 

Gromon István polgármester: A rendeletmódosítás más fontos leírást is tartalmaz, javasolja ezek elfogadását.

 

Bruckner Katalin: Kérdése, hogy megoldható-e, például az idő korlát rendeletbe való helyezése, az eladott járműveknél?

 

Zakariás János: Véleménye szerint nincs akkora kapacitás, hogy minden egyes autónál álljon egy közterület-felügyelő. A rendelt szerint napi díj van, minden megkezdett időegységet egész időegységnek kell venni, akkor is a napi díjat kell figyelembe venni.

A bírság nem azonnal történik, felhívják a tulajdonos figyelmét, hogy a cselekmény engedélyköteles egy nyilatkozatot íratnak alá az ügyféllel. Abban az esetben, ha megszegi a rendeletben foglaltakat, csak ezek után következik be a bírságolás.

 

Preszl Gábor: Véleménye szerint ki kellene számolni, hogy személyautónként az éves díj kb. 250 ezer Ft-ot közelítse meg, ezt tervezzék be mozgóárusításra.

 

Pándi Gábor: A mozgóárusokkal más probléma is felvetődik, az hogy zajosak. Véleménye szerint korlátozzák le az időpontot, ha lehetőség van rá.

 

Gromon István polgármester: Ismertette a rendelet szövegét, mely szerint szerepel a lakosság nyugalmának megóvása. Ismertette a Hivatal által megállapított összegeket. A Family Frost-tól évi 500 e Ft szeretne a Hivatal a közterület-használat fejében beszedni.

 

Preszl Gábor: A környező települések igen magas összegeket fizetnek közterület-használati díjra.    

 

Zakariás János: 1.700,- Ft/hó/m2 számoltak ki. A négy árusító járműre az éves díj kb. 500 e Ft-ot tesz ki. A rendelet 4. sz. melléklet kiegészítésre kerülne a 2 x szorzóval mozgóárusítás esetén.

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a rendeletmódosítást, mely szerint a 7. § (9) bekezdése kiegészül a 4. sz. mellékletben meghatározottak szerinti 2 x szorzóval mozgóárusítás esetén.

 

No: 4

A Képviselő-testület a módosítást 14 igen és 2 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a 10. § e) pontjának harmadik sorát – amely felirattal jármű a forgalomban nem vehet részt – törölni javasolja.

 

No: 5

A Képviselő-testület a módosítást 15 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: A rendelet nem a kihirdetés napjától, hanem 2007. január 1-jétől lépne hatályba.

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a hatálybalépés időpontjának módosítását.

 

No: 6

A Képviselő-testület a módosítást 15 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a rendelet módosításának elfogadását. 

 

No: 7

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2007. (XI. 28.) rendelete

a közterületek használatáról szóló

5/2002. (III. 25.) rendelet módosításáról

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

A Képviselő-testület a rendeletet 15 igen és 1 nem szavazattal megalkotta.

 

Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

2. napirendi pont

Felvilágosítás kérés

 

 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Paul László: A Szabadság utcában a Ligeti üzletház előtt mikorra várható annak a hatalmas méretű gödörnek a kijavítása?

 

Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető: Kérték a csatornatársulatot, hogy a csatorna nyomvonalát vizsgálja meg, abban az esetben, ha szivárgás van és emiatt történt a süllyedés, akkor kijavítják a hibát és a közút kezelője helyreállítja az útban keletkezett kátyút. A jövő hét folyamán megtörténik a csatorna átvizsgálása.

 

Bruckner Katalin: Nehezményezi, hogy az október 23-i ünnepség keretében nem hangzott el az egyetlen pilisvörösvári hős neve.

- Kérdése, az uszoda- sportcsarnok szabályozási tervével kapcsolatos, milyen stádiumban van az ügy? Utána nézett-e valaki, hogy az operatív programmal kapcsolatosan, milyen lehetőségek várhatóak?

- Szennyvíztisztító telepre szintén ez vonatkozik, kérdése, hogy milyen lehetőségek várhatóak. El kellene dönteni, hogy kistérségi szinten valósítsák meg az erre vonatkozó feladatokat. Felújításra szükség van.

- Vízművek számlázásával kapcsolatosan elmondaná, hogy létezik olyan ismerőse – Szikvíz vállalkozás – aki dupla annyi csatornadíjat fizet, mint más vállalkozó. Véleménye szerint egyeztetést kellene indítványozni a témában.

- A MOL által kezdeményezett gázvezeték építés, mely szerint új tervek készültek, kérdése a Hivatalhoz, milyen lehetőségei vannak az ügy befolyásolására?

 

Szakszon József alpolgármester: A pályázatokat figyelemmel kísérik a Hivatalban. A jövő évi pályázatok során csak kész tervekkel lehet pályáztatni, mert nagyon rövid időre teszik lehetővé a pályázatok beadásának határidejét.

 

Bruckner Katalin: A szennyvíztisztító telepre több pályázati lehetőség nyílik majd, ezért el kellene dönteni, hogy ki foglalkozzon az ügy menetével.

 

Szakszon József alpolgármester: Korábban egyeztettek már ez ügyből kifolyólag a Vízművekkel. A Vízművek akkor felvállalta azt, hogy az előkészítéseket megteszik, az Önkormányzatnak csak jóvá kell hagyni az ügyet. Két héten belül kerül sor egy átfogó megbeszélésre, a napirendi pontok között szerepel ez a probléma is. Véleménye szerint a Vízművek egy komoly szakmai háttérrel rendelkezik, lehet rájuk hagyatkozni.

- A Vízművek számlázásával kapcsolatosan már többször tett reklamációt. Létezik egy ipari ár és van egy lakossági ár. Jelezte már azt a megoldást, hogy egységesítsék az árakat.

 

Bruckner Katalin: A Pozsonyi utcában van három olyan ház, ahol felszínre tör a szennyvíz. Kérése, hogy készüljön egy előterjesztés, és a Hivatal oldja meg a problémát akár méltányosságból.

 

Szakszon József alpolgármester: A Vízművek feladatai közé tartozik a probléma megoldása.  

 

Bruckner Katalin: A probléma gyors megoldása az lenne, ha az Önkormányzat elvégeztetné a javításokat és ráterhelné a Vízművek számlájára.

- Gázvezetékkel kapcsolatosan írásban szeretné a választ megkapni.

- Kérdése, hogy ez ELMŰ, miért nem úgy állítja be az üzemeltetést, hogy az esti órákban előbb kapcsolják be a közvilágítást. A zebrával felfestett átkelőknél pedig nem megfelelő a közvilágítás.

 

Szakszon József alpolgármester: A MOL-lal történt mai napi egyeztetés során írásban készüljön el egy ismertető az ügy állásáról, ez lenne a kérése a műszaki osztály vezetőjéhez.

 

Bruckner Katalin: Véleménye szerint az Önkormányzat próbálja meg kialakítani a vezeték útját és ne a MOL határozza meg azok elhelyezését.

 

Szakszon József alpolgármester: Az Önkormányzatnak van véleményezési joga, de a MOL-nak viszont létezik egy határozott elképzelése. Ehhez az ügyhöz hivatott szakemberek átnézik a MOL által készített dokumentációt a későbbiek során.

 

Gromon István polgármester: A solymári és pilisszentiváni polgármesterrel egyeztettek a szennyvíztisztító üzemet érintően. Kistérségi szinten is történtek egyeztetések. Konkrét pályázatok még nincsenek, de amennyiben adódik lehetőség pályázat beadásra, azonnal jelezni fogják felé.

 

Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető: A szabadidőközpont szabályozási tervével kapcsolatosan mondaná el, hogy a terv államigazgatási egyeztetésen van. Erre a területre vonatkozóan az építési engedélyes tervek elkészültek, azok szakhatósági egyeztetésének nagy része megtörtént. Amennyiben a Képviselő-testület a szabályozási tervet jóváhagyja, utána az engedélyezési eljárás lefolytatható.

- A gyalogátkelőhelyek kiépítése megtörtént, akkor az engedélyezési terveknek a megfelelő megvilágítása is elkészült, melyet az ELMŰ átvett. Ez a szabvány szerinti megvilágítása az átkelőhelyeknek.

- A szennyvíztelep teljes körű felülvizsgálatát az üzemeltető elkészítette, majd beadta engedélyeztetésre a Környezetvédelmi Felügyelőséghez, melynek a szakhatósági véleményezése megérkezett a Hivatalba.

 

Bruckner Katalin: Véleménye szerint, ha nem készülnek el időben a tervek, akkor nem lesz lehetőség a pályázati keretet megnyerni a szennyvíztisztítóra. Javasolja, hogy üljenek le a döntéshozók és készüljön egy előterjesztés, készüljenek tervek és szülessen döntés arról, hogy kistérségi szinten meg tudják-e oldani a problémát.

 

Szakszon József alpolgármester: Egyenlőre a Vízművekkel szükséges egyeztetéseket kell véghezvinni. Úgy gondolja, hogy egy koncessziós szerződéstől eltekinteni nem lehet, az egyeztetés szükséges és a Vízművek vállalták, hogy az ezzel kapcsolatos terveket elkészítik. A technológiában is korábban megállapodtak.

 

Falics Jánosné: A Hivatal hátsó bejáratánál konténerekben számítógépek és nyomtatók voltak kidobálva, szeretné tudni mi történt?

 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyző:  A Hivatal padlásáról kerültek le azok a számítógépek, egyes darabok több mint 10 évesek, szabályosan leselejtezett számítógépek voltak. A közterület-felügyelő segítségével találtak egy céget, aki ingyen és bérmentve elvitte a leselejtezett veszélyes hulladékot.

 

Falics Jánosné: Kérdése, hogy mi fog történni a teniszpályával? Korábbi képviselő-testületi döntés volt, hogy a Palánta Iskoláshoz rendelik a teniszpályát, mivel az iskolának nem volt udvara.

 

Szakszon József alpolgármester: Az üggyel kapcsolatosan nem készült előterjesztés. Utána néznek a teniszpálya kérdésnek.

 

Falics Jánosné: A kérdést azért tette fel, mert a választási kampányban több információ megjelent a teniszpályával kapcsolatosan.

 

Gromon István polgármester: Kérése, hogy képviselőtársai mielőtt kérdéseikkel a polgármesterhez fordulnak, mérlegeljék azt, hogy a választások óta 6 hét telt el. Elmondaná, hogy a választási programját komolyan gondolta.

 

Falics Jánosné: A sorompó előtt jobb oldalon van egy nagy kátyú és életveszélyes.

- Görgey utca vízelvezetésével kapcsolatban szeretné kérdezni, hogy a ráccsal kapcsolatos munkát elvégezték-e, vagy éppen most hogy áll az ügy?

 

Szakszon József alpolgármester: A kátyúzásokról annyit mondana, hogy a PEMÁK kapott egy összeírt listát a felmért kátyúkról.

- A helyszíni bejárás során készült egy műszaki leírás, a tervek elkészültek és ezzel kapcsolatosan kértek be árajánlatokat. Véleménye szerint a rács megszüntetésével megoldódna a probléma, de a 10-es útra nem folyhat a víz. Esőzés esetén kimennek a helyszínre és szemrevételezik, hogy problémamentesen lefolyik-e a víz a vízelvezetőkbe. Az útpadkákat is úgy kell igazítani, hogy segítse a víz útját az árokba, hogy minél kevesebb víz folyjon a Jet kúthoz.

 

Falics Jánosné: Azon a helyen (Jet kút mellett) elkészült az új járda és szeretnének a járda mellé egy korlátot.

- Egy helyreigazítást szeretne kérni, mivel a szeptember 25-i jegyzőkönyvben az egyebek pontban ismertette, hogy a SZEB mínusz 18 millió Ft-tal vette át a pénzügyi keretét és jelenleg a számlán 10 millió Ft van, és ezzel az összeggel kerül átadásra a SZEB pénzügyi kerete. A jegyzőkönyvben elírás történt, mivel hiányzik a mínusz előjel.

 

Gromon István polgármester: Utána fognak nézni és kijavítják a jegyzőkönyvben szereplő hibát.

 

Preszl Gábor: Javasolja, hogy tartsanak szünetet.

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a szünet elrendelését.

 

No: 8

A Képviselő-testület a szünetet 9 igen, 5 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

 

Szünet: 1924 - 1933

 

 

Preszl Gábor: Kérdése várhatóan mikorra készül el a Művészetek Háza?

 

Szakszon József alpolgármester: Minden héten a konzultáció alkalmával a műszaki ellenőr kéri megjelölni a póthatáridőt. Sajnos nincs tervezett véghatáridő. A kivitelező tervhiányra hivatkozva nem tudja megnevezni a póthatáridőt.

 

Preszl Gábor: Sajnos ezt a választ nem tudja elfogadni.

 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Az SZMSZ szerint, ilyen helyzetben a Képviselő-testületnek kell eldöntenie, hogy elfogadja-e alpolgármester úr által tett választ.  

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az alpolgármester úr által adott válaszadást.

No: 9

A Képviselő-testület a válaszadást 11 igen, 3 nem és 2 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Preszl Gábor: Kérdése, jelenleg az építkezés milyen a készültségi fokon áll?

 

Szakszon József alpolgármester: A műszaki készültség 60 %, a pénzügyi teljesítés 40 és 50 % között mozog.

 

Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető: Pénzügyi téren kb. 2 x 50 millió Ft került kifizetésre, a műszaki készültség 60 %.

 

Preszl Gábor: Kérdése a kötbérrel kapcsolatos, ez mekkora összeg?

 

Szakszon József alpolgármester: Napi 200 e Ft, vagy a nettó vállalási árának 10%-a.

 

Preszl Gábor: Kérdése, a Pilis Tv-vel kapcsolatos, az egyeztetések során mi történt pontosan és kaphatnak-e tájékoztatást?

 

Gromon István polgármester: Elmondta, hogy a Pilis Tv-vel történt egyeztetés során kérte hogy tegyenek árajánlatot, de sajnos ez nem tartalmazott elég információt ahhoz, hogy készüljön egy előterjesztés. A héten tárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, majd abba maradtak, hogy újabb ajánlatot kérnek be. A Pilis Tv-től kapott egy műsor struktúrára tervezetet melyben ismertették, hogy nettó 500 e Ft-ot szeretnének havonta.  

 

Horváth József úr 1941– kor elhagyta az üléstermet.

 

Preszl Gábor: Kérdése, hogy a PEMÁK-kal történt beszélgetés kapcsán a 10-es út szóba került-e és a Szabadság utcával kapcsolatos problémák?

 

Gromon István polgármester: A kátyúzás a 10-es úton a múlt héten megtörtént. A 10-es úttal kapcsolatos problémák szóba kerültek (10-es út, gödrök, útpadkák, utcák stb.). Igyekszik mindent elkövetni a jobb utak érdekében. A 10-es főút felújítása nem fog megtörténni, pénzhiány miatt.

 

Szakszon József alpolgármester: A bányatelepi buszmegállónál a PEMÁK elvégezte a munkákat, ingyen. A műszaki osztály írt egy köszönő levet az alpolgármester úr nevében, a szakszerű és gyors intézkedést megköszönve.

 

Gromon István polgármester: Véleménye szerint jó kapcsolatot alakítottak ki Horváth úrral, amit az eredmények is igazolnak.

 

Preszl Gábor: Szeretné, ha polgármester úr felkeresné a Pilisszentiváni polgármestert, mivel Pilisszentiván a Huny köznél nem engedi be a Város lakóit csak önkormányzati engedéllyel. Engedélyt viszont csak az kaphat, aki a súlyadóját Pilisszentivánra fizeti be. A Város viszont átengedi a szemben lévő forgalmat.

 

Gromon István polgármester: Akadályát nem látja a megkeresésnek, ír egy levelet a polgármester úrnak.

 

Preszl Gábor: Kérdése, hogy a Művészetek Házánál van-e pótmunka illetve többletmunka?

Szakszon József alpolgármester: Létezik olyan munka, amit el kell végeztetni pótmunkában, és nem kell fizetni. Van olyan, amit a Hivatal megrendel és ki is kell fizetni. A szerződésben létezik erre egy keret, hogy a szerződés keretein belül a pótmunkákat megrendeljék. A választások után a beruházások kivitelezői felkeresték pótmunka igényükkel. Müller János úrnak írt egy levelet, amely a mai ülésen került kiosztásra. Úgy gondolja, hogy közös álláspontra jutottak a beruházások ügyében. A Művészeket Házánál a pótmunka keret 5%. Beírásra kerültek a párkányok, akusztikai tervek, a büfé klíma alapszerelése. Az új felépítésű önkormányzat még egy pótmunkát nem fogadott el. A kivitelező a pályázatot úgy nyerte meg, hogy a kiviteli terveket neki kell elkészíteni, a Hivatal új funkciót nem kér.

 

Preszl Gábor: Megkeresték a Lőcsei utcai lakók, mivel szeretnének egy játszóteret. Anyagilag is támogatnák ezt az igényüket és a gondozást is elvállalnák. Kérése, hogy készüljön egy előterjesztés, hogy a tervek elkészülhessenek. A kérelmet a polgármester úrhoz a Lőcsei utcai lakók elkészítik.

 

Szakszon József alpolgármester: Teljes mértékben támogatni tudja az ügyet.

 

Berchy József: Kérdése, akik a bérlakásokban élnek, azoknak a lakásoknak hol tart az elidegenítési ügye?

 

Szakszon József alpolgármester: Véleménye szerint áldatlan állapotok vannak ezekben a lakásokban. A megoldást abban látná, ha ezek az emberek tulajdonhoz juthatnának. Egy kivitelező ajánlatot tett három társasházra, hogy ablakot cserélnek, felújítják az épületeket kívülről, cserébe a tetőtérért. Tartottak egy helyszíni bejárást, létezik egy műszaki szemle és a kivitelezőtől kértek egy költségvetést, milyen mérvű felújítást szeretne az épületben megvalósítani. Ehhez kell a tulajdonosi hozzájárulása az önkormányzatnak. A közös képviselő elmondása szerint a felújított lakásokat megvennék az ott élő emberek.

 

Sax László: A Görgey utcában lakók kérelme, miszerint a Takarékszövetkezet és az Ásványbánya között elhelyezkedő járda ma rosszabb állapotban van, mint a felújítás előtt. A munka elvégzése garanciális, a vállalkozót szólítsák fel a járda megjavítására.

A korábbi időszakban az ÜB is tárgyalta ezt a problémát, mivel nem fogadta el a műszaki osztály válaszát. Kérése, hogy bitumenes réteget kapjon a járda, mert az idő vas foga a betonozott réteget tönkre teszi. A garanciális javítás ügyében tegye meg a lépéseket a Hivatal és a bitumenes réteg felviteléhez biztosítsa a keretösszeget.   

 

Szakszon József alpolgármester: A helyszíni szemlét megteszik. Kérése, hogy Sax úr is vegyen részt ezen a szemlén.  

 

Sax László: Kérése, hogy a kivitelezőt szólítsák fel a garanciális munkák elvégzésére és írjanak le egy tavaszi vagy egy nyár elejei határidőt, míg le nem jár a javítás határideje.

- A Rumpold Kft. tavaly az őszi lombhullásnál a leveleket zsákokba téve, díjmentesen elszállította. Kérése, hogy egyeztessen az Önkormányzat a Rumpold Kft-vel ez ügyben.

 

Szakszon József alpolgármester: Úgy tudja, a Rumpold Kft. értesített mindenkit, hogy a jövő szerdán elszállításra kerülnek a falevelek.

 

Gromon István polgármester: Az SZMSZ-ben foglaltak alapján, ha egy napirend meghaladja az 1 óra intervallumot, akkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy kívánja-e folytatni a Képviselő-testület a napirendet. Szavazásra tette fel a napirend folytatását.

 

No: 10

A Képviselő-testület a napirend folytatását 10 igen, 4 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Paul László: Kérése, miszerint a Templom Téri Általános Iskola - paplak mögötti kanyar – nagyon veszélyes, ezért javasolja, hogy legyen egy védőkorlát elhelyezve, így elkerülve a belesetek megelőzését.

 

Szakszon József alpolgármester: Egyetért a védőkorlát elhelyezésével. Javasolja, hogy a PVKB ülésén a forgalom technikával kapcsolatosan kell egyeztetni és a hasonló veszélyforrásokat meg kell jelölni, a balesetveszély elkerülése végett. A tervezőt meg kell hívni erre a bizottsági ülésre, és mindenki kapjon meghívót még a külsős tagok is.

 

Kőrösy János: Kérése, hogy a javaslatokat Képviselők nagyobb számban adják be a forgalomtechnikát illetően.

 

Gromon István polgármester: Fogarasy Attila felelős szerkesztő úr kérése volt, hogy a képviselők elérhetőségét négy éve is leközölték a Vörösvári Újságban, ezt most is megtenné, ha a képviselők hozzájárulnának. Szavazásra tette fel Fogarasy Attila tanácskozási jogának hozzájárulását.   

 

No: 11

A Képviselő-testület a tanácskozási jogot 15 igen szavazattal elfogadta.

 

Fogarasy Attila: Az elérhetőségeket illetően: mobil szám, néhány esetben az otthoni szám, és e-mail cím jelent meg az újságban. Véleménye szerint ez a képviselőtől függ, mit szeretne megadni.

 

Gromon István polgármester: Ismertette, hogy a Hivatalnak új jogi képviselője van dr. Ferencz Dóra személyében, majd bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

3. napirendi pont

Polgármesteri beszámoló (Et.: 192/2006.)

 

 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Beszámolt a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Tárulás megalakulásáról, melynek az elnöke lett. A Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos beszámoló kiosztásra került a mai ülésen.

 

Falics Jánosné: Korábban a Képviselő-testület Horváth Frigyes úrral (Állami Közútkezelő) helyszíni bejáráson vett részt, minden hibát felírtak és azt, hogy milyen javítások szükségesek a helyreállításhoz. Kérdése, hogy a Terranova Kft.-vel történt megbeszélésen milyen témák merültek fel?

 

Gromon István polgármester: Az utak bejárása most is megtörtént, a lista is elkészült és úgy gondolja a munkálatok is megkezdődtek.

A Terranova Kft. kereste fel a Hivatalban, majd a későbbiek folyamán meghívást kaptak a céghez, mivel egy szabályozási tervmódosítást szeretnének. Fejleszteni és terjeszkedni kíván a cég. Készül egy előterjesztés, mely tartalmazni fogja azt, hogy mit szeretne a Terranova Kft. 

 

Gromon István polgármester: A képviselő-testület tudomásul vette a polgármesteri beszámolót, majd bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

4. napirendi pont

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

(Et.: 201/2006.)

Jogszabály tájékoztató (Et.: 201-2/2006.)

 

 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Falics Jánosné: Kérdése a 097 hrsz-ú ingatlanra vonatkozik, mely a 234/2004. határozatban szerepel. Az ingatlan tulajdonosaival tartott tárgyalások jelenleg hol tartanak?

 

Gromon István polgármester: A választások előtt beszélt az érintettekkel, azóta nem történt változás.

 

Szakszon József alpolgármester: A következő képviselő-testületi ülésre készül egy előterjesztés, mivel az önkormányzatnak elővásárlási joga van.

 

Gromon István polgármester: A képviselő-testület tudomásul vette a lejárt határidejű határozatokat és a jogszabály tájékozatót, majd bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

5. napirendi pont

Iskolaszékbe, óvodaszékbe delegálás (Et.: 196/2006.)

 

 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette, hogy az OKSB tárgyalta és támogatja a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

 

No: 12

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2006. (XI. 23.) Kt. sz. határozata a nevelési és oktatási intézmények óvodaszékébe, iskolaszékébe történő delegálásról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

Ø      a Gradus Óvoda óvodaszékébe Bácsatyai István OKSB tagot,

Ø      a Német Nemzetiségi Általános Iskola iskolaszékébe Berchy József önkormányzati képviselőt,

Ø      a Templom Téri Általános Iskola iskolaszékébe Dr. Kutas Gyula önkormányzati képviselőt,

Ø      a Művészetek Háza, Általános Művelődési Központ, Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolaszékébe Kimmelné Szíva Mária önkormányzati képviselőt delegálja a mandátumuk lejártáig.

 

Határidő: azonnal                                                                                Felelős: Polgármester

 

A Képviselő-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta.

 

Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

6. napirendi pont

A Napos Oldal Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása

(Et.: 197/2006.)

 

 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Szakszon József alpolgármester: Létezik egy pályázati lehetőség, melyhez 25 % önrészt kell biztosítani. A pályázat egy teljes körű akadálymentesítésről szól a Napos Oldal Szociális Központban. Támogatja a határozatot.

 

Dr. Szakmári Mária Magdolna: Kérdése, hogy a Szakorvosi Rendelőintézetre nem lehetne-e kiterjeszteni a pályázatot?

 

Szakszon József alpolgármester: A pályázat kimondottan csak a Napos Oldal Szociális Központra szól és csak a főépületre.

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Kovácsné Selymesi Erzsébet tanácskozási jogának megadását.

 

No: 13

A Képviselő-testület a tanácskozási jogot 15 igen szavazattal elfogadta.

 

Kovácsné Selymesi Erzsébet: Az Alapító Okirat módosítására azért kerül sor, mert a feladat ellátása és bővítése változik. Kérése, hogy a Képviselő-testület fogadja el a módosítást.

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

 

No: 14

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 218/2006. (XI. 23.) Kt. sz. határozata a Napos Oldal Szociális Központ Alapító Okiratának módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Napos Oldal Szociális Központ 166/1997. (X. 24.) Kt. sz. határozattal elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint  módosítja:

  1. Felügyeleti Szervek :

Ø      Törvényességi felügyelet: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője,

Ø      Pénzügyi felügyelet: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatala,

Ø      Szakmai felügyelet: a hatályos jogszabályokban foglalt szakszolgálatok.

  1. A szakfeladat számok beépítésre kerültek.
  2. B.) szakosított ellátás az idősek szóval kiegészült.
  3. Működési területe az alábbiakkal egészül ki:

Ø      továbbá a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés és az idősek klubja tekintetében a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás közigazgatási területe.

  1. Kiegészült a Feladatellátás és szóval
  2. Törlésre kerül a Pilisvörösvári mikro térség.

 

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatát, továbbá szakmai programjait a fentiek alapján módosítsa, és nyújtsa be jóváhagyás céljából a Képviselő-testületnek.

Határidő: 2007. január 10.                                                                             Felelős: Jegyző 

 

A Képviselő-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta.

 

Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

7. napirendi pont

2007. évben végzendő belső ellenőrzési program ismertetése

(Et.: 190/2006.)

 

 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Falics Jánosné: Véleménye szerint ez a terv nem felel meg a Kormányrendeletnek. Hiányosságok a következők: meg kellett volna jelölni, hogy rendszer szabályossági, megbízhatósági vagy pénzügyi ellenőrzést folytatnak-e. Munkaidő mérleget kellett volna készíteni, melybe be kell kalkulálni a pihenőnapok, ünnepnapok, betegszabadságok, tanfolyam napjainak a számát stb.

Hiányosságot lát még abban, hogy nincs megjelölve, hány ember végzi a belső ellenőri vizsgálatokat. Valamint az intézményvezetők megbízatása mikor jár le, és mikor kell újrapályáztatni őket. A pályáztatás előtt el kell számoltatni az intézményvezetőket.

Kérdése, hogy mi a szerepe a Kistérségi Társulás formájában ellátott belső ellenőrzésnek itt?

 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Ezt a programot a jelenlegi belső ellenőr készítette. A tegnapi bizottsági ülésen került szóba a módosítás, hogy a belső ellenőrzés terjedjen ki a szabályzatokra, ezek aktualizálására és betartására.

A TKT ellenőrzési programját a fenntartó TKT tanácsának kell elfogadnia, ami meg is történt időben.

 

Falics Jánosné: Kérdése, hogy a normatíva igénylések ellenőrzése jól történik-e. Megfelelnek-e az ezzel kapcsolatos igények és az elszámolások az intézményekben. A pályázatokra úgyszintén ez vonatkozna, viszont szintén hiányzik a program leírásából.

 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Várja a konkrét indítványt a Képviselő Asszonytól. Kéri a határozat kiegészítését azzal a módosítással, amit a PVKB javasolt. 

 

Gromon István polgármester: A Bizottság javaslata az volt, hogy a belső ellenőrzés március hónapban terjedjen ki az Önkormányzat működésében szerepet játszó szabályzatok, átfogó vizsgálatára ezek aktualizálására és betartására.

 

Falics Jánosné: Az első módosító javaslata, hogy meg kell jelölni milyen fajta vizsgálatokat végezzen a belső ellenőr (a Kormányrendelet 2. §-ában, mint rendszer szabályossági, megbízhatósági.). Fel tudja ajánlani segítségét az előkészítéshez.

 

Pándi Gábor: Javasolja, hogy mivel ezt a programot a belső ellenőr elkészítette, ezért fogadják el, és a későbbiekben tudnak módosításokat végezni a Kormányrendeletnek megfelelően.

 

Gromon István polgármester: Véleménye szerint az eredeti határozati javaslatot fogadják el és Falics Jánosné javaslatait a megfelelő szakemberrel véleményezze, és újra kerüljön a Képviselő-testülete  elé. Szavazásra tette fel a módosított határozati javaslat elfogadását. 

 

No: 15

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 219/2006. (XI. 23.) Kt. sz. határozata a 2007. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező 2007. évi belső ellenőrzési tervet, mely Pilisvörösvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre vonatkozik, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése alapján elfogadja, azzal a módosítással, hogy a belső ellenőrzés március hónapban terjedjen ki a szabályzatok átfogó vizsgálatára, ezek aktualizálására és betartására. A Képviselő-testület felkéri továbbá a belső ellenőrt, hogy a most elfogadott tervet javítsa ki a fent nevezett Kormányrendelet rendelkezése értelmében, majd az így módosított tervet elfogadás céljából újra terjessze Képviselő-testület elé.

 

Határidő: azonnal                                                                                           Felelős: Jegyző

 

A Képviselő-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta.

 

Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

8. napirendi pont

A 70 éven felüliek ajándékutalványára történő pénzeszköz átcsoportosításáról

 

 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Dr. Szakmári Mária Magdolna: Kérdése a gazdasági osztályvezetőhöz, hogy lesz-e pénz az idősek karácsonyi ajándékára (2.500,- Ft-os utalvány személyenként)? A SZEB ülésén kiszámolták és összesen 3, 5 millió Ft-ról van szó.

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezető: A szociális keretben 2 millió Ft áll a Bizottság rendelkezésére. Az elmúlt években kb. 3,3 millió  Ft került kifizetésre erre a célra. Ha szeretné tartani a Bizottság ezt a szintet, akkor átcsoportosítást kellene a Képviselő-testületnek elvégeznie.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, ha a Bizottság a saját keretein belül már nem tud átcsoportosítani, akkor a következő ülésre elő kell készíteni egy előterjesztést.

 

Falics Jánosné: Nagyon szűkös az idő, erre nincs lehetőség.

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezető: Javasolja, hogy hozzanak egy határozatot arról, hogy esetleg a PVKB keretéből csoportosítják át a hiányzó összeget.

 

Falics Jánosné: Elmondaná, hogy az első lakáshoz jutók keretéből maradt meg a 2 millió Ft. A költségvetést átnézve a Fő utca 60 sz. alatti vásárlás elmaradt, az ott fennmaradó összegből esetleg át lehetne csoportosítani.

 

Szakszon József alpolgármester: Esetleg a temető parkoló építésénél meglévő összegből át lehet csoportosítani. A temető parkolónál fennmaradt összeg 1,7 millió Ft. Javasolja, hogy a PVKB keretéből csoportosítsanak át (1,5 millió Ft-ot.), hogy a SZEB felhasználhassa a karácsonyi ajándékutalványokra.

 

Bruckner Katalin: Véleménye szerint más forrást kellene találni.

 

Falics Jánosné: A véleménye az, hogy nagyon meg lett nyirbálva a SZEB kerete, az előző évben 50 millió Ft volt az idei évben viszont csak 25 millió Ft-ot kapott a Bizottság, melyből 7 millió Ft-ot visszatérítettek normatív támogatásokra. 

 

Zám Zoltán: Úgy gondolja, hogy az Osztályvezető Asszonynak lehet még ötlete a megoldást illetően.

 

Gromon István polgármester: Ismertette a határozati javaslat szövegét, mely szerint a Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a PVKB keretből 1,5 millió Ft erejéig a 70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványára pénzeszközt csoportosít át. A Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosításába építse be. Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

No: 16

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 220/2006. (XI. 23.) Kt. sz. határozata a 70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványára történő pénzeszköz átcsoportosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2006. évi keretéből 1,5 millió forint erejéig a 70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványára pénzeszközt csoportosít át. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést a fentiek értelmében terjessze a Képviselő-testület elé.

 

Határidő: azonnal                                                                                           Felelős: Jegyző

 

A Képviselő-testület a határozatot 13 igen és 2 nem szavazattal hozta.

 

Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

9. napirendi pont

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 1/2006. (I. 27.) rendelet módosítása

(Et.: 202/2006.)

 

 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, majd szavazásra tette fel a rendelet módosításának elfogadását. 

 

No: 17

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2006. (XI. 28.) rendelete

a 2006. évi költségvetéséről szóló

 1/2006. (I. 27.) rendelet módosításáról

 

A Képviselő-testület a rendeletet 15 igen szavazattal megalkotta.

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

10. napirendi pont

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2006. háromnegyed évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató (Et.: 203/2006.)

 

 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A PVKB tárgyalta és támogatja a beszámoló elfogadását.

 

Falics Jánosné: Kérdése a Gimnázium túlfinanszírozási ügy most milyen stádiumban van?

 

Szakszon József alpolgármester: Több vitás pont létezik, van olyan amit elismernek és olyan, amit nem. Az egyeztetések folytatódnak, a rezsi költség és a túlfinanszírozás esetében közös nevezőre jutottak.

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

 

No: 18

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 221/2006. (XI. 23.) Kt. sz. határozata a 2006. évi harmadik negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2006. évi harmadik negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

 

Határidő: azonnal és folyamatos                                                          Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta.

 

Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

 

 

 

 

 

11. napirendi pont

Az Önkormányzat folyószámla-szerződésének közbeszereztetése

(Et.:  210/2006.)

 

 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy a szakmai álláspont változott-e?

 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyző:  Nem változott a szakmai álláspont.

 

Szakszon József alpolgármester: Sajnos lejárt a számlavezetés határideje mivel határozott időre szól. Ezért szükségszerű a közbeszereztetés. A folyószámla-hitelkeret ehhez a folyószámlához kell hogy kapcsolódjon. Kérdése, hogy a vállalkozók az adójukat hogy fogják befizetni, ha megváltozik a számlaszám. Ha 1 évre szeretnék a számlavezetést, akkor is közbeszereztetni kell csak más formában. 

 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: A Képviselő-testületnek kell döntenie, hogy határozott vagy határozatlan időre köti meg a szerződést, és hogy a határozott idő hány évre szóljon.

 

Szakszon József alpolgármester: Javasolja, hogy a határozatban szereplő javaslatot fogadja el a Képviselő-testület.

 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Egyeztetett a közbeszerzési tanácsadóval és a határozat címéből hiányzik a folyószámla-hitelkeret megnevezés. A folyószámla-vezetés és a folyószámla-hitelkeret együttesen jelenti a banki szolgáltatást, melyet közbeszerzési törvény előír. Ezzel kéri a határozat kiegészítését.

 

Szakszon József alpolgármester: Megköszöni az OTP vezetőjének, hogy a Hivatal helyett jelezte a szerződés lejáratának határidejét.

 

Gromon István polgármester: Kiegészítésre kerül a határozat címe, miszerint a zárójel elé kerüljön a szövegbe, - és folyószámla-hitelkeret -. Szavazásra tette fel a módosított határozati javaslat elfogadását. 

 

No: 19

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 222/2006. (XI. 23.) Kt. sz. határozata a folyószámla-vezetés és folyószámla-hitelkeret (banki szolgáltatás) közbeszerzési eljárásának megindításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megindítja Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 4 éves folyószámla-vezetésére valamint a folyószámla-hitelre irányuló közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a közbeszerzési Előkészítő és Bíráló Bizottságot, hogy az eljáráshoz szükséges ajánlati felhívást és a dokumentációt fogadja el.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás végén a folyószámla-vezetésre vonatkozó szerződést, a legkedvezőbb ajánlatot adó pénzintézettel a Képviselő-testület eljárást lezáró döntése alapján megkösse.

 

Határidő: azonnal                                                                    Felelős:  Polgármester, Jegyző

 

A Képviselő-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta.

 

Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

Szünet: 1919 - 1929

 

 

12. napirendi pont

Pilisvörösvár Báthory u. 3824-3836 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása

(Et.: 204/2006.)

 

 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Szakszon József alpolgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.

 

 Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

 

No: 20

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 223/2006. (XI. 23.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár Báthory u. 3824-3836 hrsz-ú ingatlanok telekalakításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a telekalakítás során kialakított Pilisvörösvár 3824/14 és 3824/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan tulajdonjogát elfogadja az alábbiak szerint: 3824/14 hrsz-ú 838 m2 nagyságú ingatlan, valamint a 3824/13 hrsz-ú 828 m2 nagyságú ingatlanból 660/828-ad rész.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy fentiek szerinti ingatlan telekalakítási megállapodást aláírja.

 

Határidő: 30 nap                                                                                Felelős: Polgármester

 

A Képviselő-testület a határozatot 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

13. napirendi pont

A Swietelsky Kft. és az Önkormányzat között 2006.04.24-én megkötött szerződés műszaki tartamának módosítása, műszaki szükségességből (Et.: 205/2006.)

 

 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A PVKB tárgyalta és támogatja a határozati javaslatot.

 

Szakszon József alpolgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Müller úr véleménye az volt, hogy a pótmunka igények nem felelnek meg a valósának. Az Önkormányzathoz a számlát már benyújtotta az érintett, a munkálatok még nem fejeződtek be. A munka elvégzéséhez 30 nap áll rendelkezésre, ha elkészül a beruházás, kifizeti a számlát a Hivatal, ha nem, akkor visszatartja a Hivatal az összeget. 

 

Falics Jánosné: Kérdése, hogy mikor készült utoljára előterjesztés, hogy a Városban milyen állapotban vannak a hidak?

 

Szakszon József alpolgármester: Kérések ezzel kapcsolatban érkeztek a Hivatalba, hogy készüljön felülvizsgálat a hidak állapotáról. Nagyon sok pénzbe kerül a felülvizsgálat, a jövő évi költségvetésbe ilyen feladatokat is be kell tervezni.

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

 

No: 21

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 224/2006. (XI. 23.) Kt. sz. határozata a Swietelsky Kft. és az Önkormányzat között 2006. 04. 24-én megkötött szerződés műszaki tartalmának módosítása, műszaki szükségességből

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Kálvária utcai híd burkolását, annak műszaki felülvizsgálata kell hogy megelőzze, így annak burkolását nem végzi el.

Képviselő testület elfogadja az előző önkormányzati időszakban létrejött egyezséget, mely szerint a Kálvária utcai híd helyett a Szinnyei Merse Pál utca burkolata készül el.

 

Határidő: 30 nap                                                                                Felelős: Polgármester

 

A Képviselő-testület a határozatot 13 igen és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

14. napirendi pont

Pilisvörösvár 3684 és 8090 hrsz. ingatlanon létesítendő műfüves

borítású pálya építése (Et.:  206/2006.)

 

 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Szakszon József alpolgármester: A tulajdonjog kérdést lezárták. A PVKB ülésen felmerült a biztonság kérdése. A Hivatalban dolgozik egy statikus, aki a szükséges felméréseket végezze el a sportpálya ügyében. Kérése, hogy ez ügyben intézkedjen a Műszaki Osztály.

 

Preszl Gábor: Örül, hogy a Városnak lesz egy műfüves pályája. Kérése, hogy a Képviselő-testület lássa az árajánlatot, vagy árajánlatokat. Ami kiosztásra került azt nem nevezné árajánlatnak.

 

Szakszon József alpolgármester: A kiosztós anyagban nem a pontos árajánlat szerepel. Heer úr leírta, hogy az eddig elvégzett munkák mit tartalmaznak. A Műszaki Osztályt kérné meg, hogy kérje be az árajánlatokat.  

 

Preszl Gábor: Szeretné, ha az OKSB szabályozná a pályának a használatát.

 

Szakszon József alpolgármester: A sportpályán volt egy helyszíni bejárás, ezek után készült el az előterjesztés. A pálya üzemeltetése szabályozásra kerül a későbbiek során.

 

Pándi Gábor: Heer úrral a jövő héten egyeztetnek. A sportpálya fenntartásának összege is előtérbe kerül. Az üzemeltetési feladatok ellátására a Megállapodási Szerződés 2009-ig szól, ezt az Önkormányzat minden év decemberében felülvizsgálhatja. A szerződésbe kerül beépítésre, hogy milyen egyesületek használhatják térítésmentesen, és mikor.

 

Falics Jánosné: Kérdése, hogy a fedezet forrása a 2007. évi költségvetési rendelet van megjelölve? Véleménye, hogy még 2007. évi tervezet sincs, akkor melyik sora van megjelölve.

 

Szakszon József alpolgármester: A korábbi Képviselő-testület mást is elfogadott a jövő évi költségvetés terhére (az ipar területen készül egy út ahol az Önkormányzat is tulajdonos).

 

Falics Jánosné: A módosított előirányzatokban megtalálható az a 35 millió Ft, amit a Fő utca 60. sz. alatti ház megvásárlására fordíthatott volna a Hivatal.

 

Szakszon József alpolgármester: A 35 millió Ft forrását a bérlakás bevételek tették ki. Törvény szerint ezt a forrást a bérlakások felújítására, karbantartására, új bérlakás építésére stb. lehet felhasználni.

 

Gromon István polgármester: Véleménye szerint is a tulajdonosnak kell szabályozni a műfüves pálya használatát. Heer úrnak jelezte, hogy ezzel a feltétellel támogatja a beruházást. 

Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

 

No: 22

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 225/2006. (XI. 23.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár 3684 és 8090 hrsz-ú ingatlanon létesítendő műfüves borítású pálya építéséről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a műfüves borítású edzőpályát megépíti, melyre 7.200.000. Ft,- azaz hétmillió-kettőszázezer forint keretösszeget biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelezővel a szerződést kösse meg.

 

Fedezet forrása: A 2007 évi költségvetési rendelet.

 

Határidő: folyamatos                                                                           Felelős: Polgármester

 

A Képviselő-testület a határozatot 14 igen és 1 nem szavazattal hozta.

 

Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

15. napirendi pont

Czabarka András 4802 hrsz-ú önkormányzati ingatlant érintő vételi ajánlata

(Et.: 207/2006.)

 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A PVKB tárgyalta az előterjesztést és javasolja a 12.000,- Ft + Áfa összeget.

 

Szakszon József alpolgármester: Kiosztásra került egy új módosított táblázat és ismertette a terület elhelyezkedését.  

 

Preszl Gábor: Kérdése, meg lehet-e jelölni a minimum árat a határozati javaslatban?

 

Pándi Gábor: Véleménye szerint ezt a területet más nem fogja megvenni és a Képviselő-testület pedig el szeretné adni ezt az ingatlant. Akkor olyan árat jelöljenek, meg amivel mindenki jól jár.

 

Zám Zoltán: Úgy gondolja, hogy várhatnak még az értékesítéssel más telket nem tud megvenni az érintett.

 

Bruckner Katalin: Véleménye az, hogy a minimum árat meg kell határozni.

 

Gromon István polgármester: Végig kell gondolni, hogy milyen nagyságrendű összegen folyik a vita.

 

Szakszon József alpolgármester: Eddig 15.000,- Ft/m2 + Áfa összegért lett felajánlva megvásárlásra az ingatlan. Az érintett 10.000,- Ft/m2 + Áfa összeget ajánlott fel az ingatlan vételéért.

 

Bruckner Katalin: Mindenkinek az érdeke, hogy értékesítve legyen a terület.   

 

Gromon István polgármester: Szeretné, ha középutat találna a Képviselő-testület.

 

Preszl Gábor: Javasolja, hogy minimum 12.000,- Ft/m2 + Áfa összeg kerüljön a határozatba.

 

Kőrösy János: Kérdése, hogy az Önkormányzat milyen sűrűn kaszálta le a területet? Úgy gondolja, a terület karbantartásának magas a költsége. Nem lehet semmire használni és nem is használja senki.

 

Dr. Kutas Gyula: Úgy látja, hogy többen hajlanak a 12.000,- Ft/m2 + Áfa összeg irányába, akkor erről szavazzanak.

 

Szakszon József alpolgármester: Vannak olyan képviselők, akik esetleg a magasabb árat jelölnék meg, ezért nekik is meg kell adni a lehetőséget, hogy arról döntsenek.

 

Bruckner Katalin: Szerintem az Önkormányzat vagyonát úgy kell kezelni, hogy azt lehető legjobban járjon ha már elad, ha már vagyont ad el. Ezt csak úgy lehet, hogyha felhatalmazzuk a polgármestert, hogy 12-ig menjen le ha lehet, sajtoljunk ki a többet. Akármennyire is értéktelennek tartjuk azt a területet, ez a lehetőséget miért nem adjuk meg az Önk. Városnak, hogy akár 100,- Ft-tal többet kapjon és ne legyen gond az a 1,5 millió.

 

Gromon István polgármester: Preszl Gábor javaslatát ésszerűnek találja. Szavazásra tette fel a módosított javaslatot minimum 12.000,- Ft/m2 + Áfa összeg elfogadását, hogy a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fentiek szerint a tárgyalásokat kezdje meg az érdeklődővel.

 

No: 23

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2006. (XI. 23.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár 4802 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 4802 hrsz-ú ingatlant Czabarka András, Pilisvörösvár Fecske u. 8. szám alatti lakos részére értékesíti minimum 12.000 Ft+Áfa/m2 áron. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fentiek szerint a tárgyalásokat kezdje meg az érdeklődővel.

Határidő: azonnal                                                                                Felelős: Polgármester

 

A Képviselő-testület a határozatot 13 igen és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

16. napirendi pont

Zeneiskola és Művészetek Háza építéséhez műszaki ellenőri szerződés meghosszabbítása (Et.: 208/2006.)

 

 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Szakszon József alpolgármester: Ismertette az előzményeket. Köszöni a PVKB elnökének, Kőrösy Jánosnak a kritikáit és segítségét, melynek megfelelően javították a határozati javaslatot. A szerződés folytonosságát biztosítani szükségszerű, ezért került módosításra. Mivel a kivitelező nem nyilatkozott póthatáridőről, ezért a szerződésben az szerepel, hogy az épület elkészültéig szól a szerződés.

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a módosított és kiosztásra került határozati javaslat elfogadását. 

 

No: 24

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 227/2006. (XI. 23.) Kt. sz. határozata a Zeneiskola és Művészetek Háza építéséhez műszaki ellenőri szerződés megkötéséről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mivel a Zeneiskola és Művészetek Háza kivitelezésének műszaki ellenőrzésére a GLOBHAR Kft-vel lejárt, megbízási szerződést a két fél közös nyilatkozata alapján nem aktualizálja.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. 12. 01-jétől a Z-KOMFORT Mérnöki Szolgáltató Kft.-vel köt szerződést, mivel az eddigi műszaki ellenőrzést végző személyek tevékenységüket a továbbiakban a Z-KOMFORT Kft-ben végzik. A műszaki ellenőrök a beruházással kapcsolatosan olyan ismeretekkel rendelkeznek, hogy az esetleges személyváltás az Önkormányzat érdekeit nézve hátrányos lehet. Az új szerződés az alábbi tartalommal kerül megkötésre:

 

 

Fedezet forrása: A 2007. évi költségvetési rendelet.

 

Határidő: 30 nap                                                                                Felelős: Polgármester

 

A Képviselő-testület a határozatot 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

17. napirendi pont

A Klapka utca üzemeltetési megállapodása (Et.: 209/2006.)

 

 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Szakszon József alpolgármester: Ismertette az előterjesztést. Javasolja, hogy támogassák a határozatot.

 

Falics Jánosné: Kérdése, hogy a Dobozi háznál lévő útszakaszt is tartalmazza, amely viacolorozva van?

 

Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető: A számításban nincs benne. A takarítás a Klapka utca teljes szakaszára vonatkozik. Az összehasonlításnál a Pilisszentivánnal közös közigazgatási határt vették figyelembe.

 

Szakszon József alpolgármester: A takarítási szerződés a teljes útszakaszra kiterjed. A felmérés azért készült, hogy össze tudják hasonlítani az eredményeket.

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

 

No: 25

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 228/2006. (XI. 23.) Kt. sz. határozata a Klapka utca üzemeltetéséről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Klapka utca üzemeltetésével kapcsolatban Pilisszentiván Község megállapodási ajánlatát elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti Megállapodás megkötésére.

 

Határidő: azonnal                                                                                Felelős: Polgármester

 

A Képviselő-testület a határozatot 14 igen szavazattal hozta.

 

Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

18. napirendi pont

A Vörösvári Újság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, Fogarasy Attila felelős szerkesztő megbízási szerződésének meghosszabbítása (Et.: 194/2006.)

A Vörösvári Újság oktatás, kultúra, művészet, c. rovat rovatszerkesztői

pályázat kiírása (Et.: 195/2006.)

 

 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az OKSB tárgyalta és módosítást tett a rovatszerkesztő megbízási szerződését illetően, miszerint 2007. december 31-ig szóljon.  

 

Pándi Gábor: A cél az volt, hogy a felelős szerkesztő együtt tudjon dolgozni a rovatszerkesztővel.

 

Gromon István polgármester: A kapcsolódó előterjesztésekhez több módosítás érkezett. Véleménye szerint a napirendeket össze kellene vonni, mivel összefüggenek a témák egymással, és esetlegesen fel lehetne cserélni a sorrendet.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése Fogarasy Attila úrhoz, hogy nyilatkozzon arról, hogy nyílt ülésben kívánja-e tárgyalni a felelős szerkesztő megbízási szerződésének meghosszabbítását, vagy zárt ülést rendeljenek el.

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Fogarasy Attila tanácskozási jogának hozzájárulását.

 

No: 26

A Képviselő-testület a tanácskozási jogot 15 igen szavazattal elfogadta.

 

Fogarasy Attila: Természetesen hozzájárul a nyílt ülésben való tárgyaláshoz.

 

Gromon István polgármester: Ismertette az előterjesztést. Többször egyeztettek, az OKSB is tárgyalta az előterjesztést. Az időhiányra hivatkozva történt változtatás a Vörösvári Újság SZMSZ-ében, miszerint a pályázat kiírása nélkül meg lehet hosszabbítani a felelős szerkesztő szerződését maximum 1 évre. Véleménye szerint a megalapozott döntéshez idő szükséges.

 

Berchy József: A rovatszerkesztői állás miért maradt üresen 1 hónapig?

 

Fogarasy Attila: Kérése volt, hogy egy megfelelő személyt találjanak. Sajnos a látókörükben nincs olyan személy, aki megfelelően írna.

 

Berchy József: Kérdése, hogy a rovatszerkesztői kinevezés kinek a hatásköre?

 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Korábban Vörös Ildikó volt a rovatszerkesztő. A szerződése lejárt, az SZMSZ szerint meg lehet hosszabbítani a szerződését, viszont a Képviselő-testület másként döntött. A felelős szerkesztő 6 hónapos határidőt kapott, hogy keressen egy személyt, aki alkalmas ennek a feladatnak az ellátására, november 18-án azonban lejárt a határidő. Itt az ideje annak, hogy kiírják a rovatszerkesztői pályázatot.

 

Berchy József: Ezek szerint a felelős szerkesztő úr nem volt elégedett Vörös Ildikó munkájával.

 

Fogarasy Attila: Vörös Ildikó munkájával részben elégedett volt, az írásai jók voltak, viszont nem tudtak együtt dolgozni. A szerkesztőségi munkába nem tudott beilleszkedni.

 

Gromon István polgármester: A felelős szerkesztő urat korábban megkérdezték vállalná-e a meghosszabbítást, a válasz az volt, hogy vállalja. Kérdés volt, hogy milyen kondíciókkal? Fogarasy Attila válasza, hogy a szerződésében szereplő összeg plusz az infláció növekedése, ezzel a feltétellel vállalná a szerződés meghosszabbítását.  

 

Szakszon József alpolgármester: A véleménye szerint nem biztos abban, hogy a plusz összeget tudja a Hivatal teljesíteni.  

 

Kőrösy János: Állami szervnél dolgozók mindig bruttó összegről beszélnek, akkor valószínűleg reálveszteség lesz.

 

Preszl Gábor: Javasolja, hogy szavazzák meg az 1 éves meghosszabbítást és az emelést.

 

Kőrösy János: Javasolja a pályázat kiírásának időtartamát csak ½ évre hosszabbítsák meg. A felelős szerkesztő megbízási szerződését ennek megfelelően alakítsák ki. Véleménye szerint minél előbb írja ki a pályázatot a Képviselő-testület, és ne korlátozza le a pályázati hirdetmény megjelenését. Javasolja, hogy a Pilis Tv-ben, kistérségi helyi lapokban, kábel tv-n és még országos napilapban is jelenjen meg a pályázati kiírás.   

 

Zám Zoltán: Egyetért Kőrösy úr javaslatával. A fizetési igényt nem támogatja.

 

Szakszon József alpolgármester: Véleménye szerint két verzió közül lehet korrekt módon választani. Az első változat, hogy legyen 1 évre a szerződés meghosszabbítva, és fogadják el az inflációnövekedést, vagy pedig legyen a dolog azonnal lezárva. El kell dönteni, hogy kiírnak egy pályázatot, és csak addig az időpontig hosszabbítják meg a szerződését. Az ½ évet nem javasolja, véleménye szerint az senkinek nem lenne jó. 

 

Preszl Gábor: Egyetért Szakszon úrral.  Azt viszont nem nagyon szeretné, ha országos lapba kiírnák a pályázatot és nem is javasolja. Kérdése a felelős szerkesztő úr melyik javaslatot tartaná a legszerencsésebbnek, ha most kiírnák a pályázatot, vagy ha meghosszabbítanák 1 évre?

 

Fogarasy Attila: Mind a két változat megfelelne a számára.

 

Bruckner Katalin: A Bizottság támogatta az 1 éves változatot.

 

Kőrösy János: Nem tudja elfogadni azt, hogy a ½ év és az 1 év között ilyen nagy különbség lenne. A pályázat kiírást és a pályáztatást nyugodt körülmények között el lehet végezni, erre elegendő a ½ év. Az illetményt illetően viszont csak ½ évet kellene elviselni a mai árakon. Nem tudja milyen bérfeszültséget okozna a Hivatalon belül. Időnyerés céljából kellene a ½ év.

 

Szakszon József alpolgármester: Abban az esetben, ha ő lenne a felelős szerkesztő nem biztos, hogy jó szájízzel dolgozna. Továbbra sem javasolja a ½ évet. Az 1 év jelentene bizalmat a felelős szerkesztő iránt.

 

Kőrösy János: Ha most írnák ki pályázatot, akkor ez egy lapszámkimaradást okozna.

 

Szakszon József alpolgármester: Minden határidőről a Képviselő-testület dönt (jelentkezési határidő, beérkezési határidőt stb.).

 

Bruckner Katalin: Véleménye szerint tárgyalja meg újra a Bizottság.

 

Gromon István polgármester: A Képviselő-testület nem köteles elfogadni a Bizottság álláspontját, de felülbírálhatja azt. Abban az esetben, ha csak 2-3 hónappal hosszabbítanák meg a felelős szerkesztő mandátumát, akkor meg kellene kérdezni, hogy ilyen kondíciókkal vállalja-e a munka folytatását.

 

Pándi Gábor: Úgy érzékeli, hogy mindenki az azonnali kiírás mellett dönt. A Bizottság támogatta az 1 évet.

 

Gromon István polgármester: A képviselő úr visszavonta azt a felvetést, hogy ½ évre írják ki a pályázatot. Két javaslat van: az azonnali, és az eredeti határozatban foglaltak.

Az előterjesztés III. sz. határozati javaslatában az azonnali pályázati kiírás szerepel. Ismertette a határozat szövegét.

 

Kőrösy János: Javasolja a média felületét növelni (Pilis Tv, 18 Kistérség helyi lapja) az országos napilapot mellőzve.

 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Kéri, hogy jelöljék meg a hirdetéshez szükséges fedezet forrását.

 

Szakszon József alpolgármester: Az OKSB tárgyalta és egyhangúan támogatta az előterjesztést. Véleménye az, hogy ilyen bizonytalanságban nem lehet dolgozni, és akkor inkább írják ki most a pályázatot.

 

Bruckner Katalin: Ha egy képviselő az eredeti határozatot támogatja, az nem azt jelenti, hogy a módosítást el kell fogadnia.    

 

Preszl Gábor: Szeretné, ha a média megjelölése a Vörösvári Újság, Pilis Tv és a Kábel Tv lenne.

 

Gromon István polgármester: Abban az esetben, ha most írják ki a pályázatot, akkor a megjelentetése már csúszik, és közelednek az ünnepek, erre is figyelni kell. Felhívja mindenkinek a figyelmét arra, hogy a pályázati kiírás szövegszerűen mit tartalmaz, ne a későbbiek kapcsán derüljenek ki hiányosságok.

 

Bruckner Katalin: Véleménye szerint olyan embernek kell vezetni az újságot, aki ismeri a helyi viszonyokat.

 

Zám Zoltán: A pályázati kiíráshoz lenne módosítása, hogy az iskolai végzettséget illetően – a felsőfokú és a szakirányú - szóval egészítené ki.

 

Bruckner Katalin: Úgy gondolja, hogy nem kellene leszűkíteni a kört.

 

Lukács Katalin Ágnes: Véleménye szerint nem érdemes a szakirányú szóval kiegészíteni a pályázati feltételeket.

 

Preszl Gábor: Az érdekli, hogy az illető mit tud és nem az, hogy milyen szakirányú végzettsége van.

 

Szakszon József alpolgármester: Úgy gondolja, ha a Képviselő-testület ki akarja írni a pályázatot, akkor tegye meg, ha nem, akkor hosszabbítsa meg a megbízást, viszont bánjon mindenki korrekt módon és emberségesen.

 

Gromon István polgármester: A felelős szerkesztő megbízásának meghosszabbításával az is volt a cél, hogy elkerüljék az újság és a szerkesztő értékelését. Úgy gondolja, hogy a Képviselő-testület még nincs felkészülve az értékelésre. Ismertette a tájékoztatási koncepciót.

 

Lukács Katalin Ágnes: Kérdése, ha a holnapi nap folyamán kiírják a pályázatot, akkor időben lehet-e teljesíteni?

 

Kőrösy János: Úgy gondolja, hogy nem értékelték a szerkesztő urat. Egy jó pályázatot kell kiírni és ennek meg kell felelni.

 

Zám Zoltán: Követelmény, a szakirányú végzettség.

 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Utána néz, hogy létezik-e ilyen jogszabály.

 

Dr. Kutas Gyula: Véleménye szerint írni egészen mást jelent. A felsőfokú végzettséget is azért kell megjelölni, hogy műveltségbeli korlátot tegyenek. Nagyon jó matematikusok és fizikusok írásait olvasta. Nem érti, mi késlelteti a szavazást. Valóban néhány hét után ne értékeljék azt a személyt, aki jó képességű és már bizonyított is.

 

Gromon István polgármester: Idő szükséges ahhoz, hogy a későbbiekben mérlegelni tudjon, hogy a szerkesztő úrnál van-e „jobb”. A későbbi pályáztatás során egy másik személlyel szemben, reálisan lehessen mérlegelni a lehetőségeket. Szavazásra tette fel a felelős szerkesztő pályázatának azonnali kiírását.

 

No: 27

A Képviselő-testület a határozatot 8 igen, 6 nem és 1 tartózkodás szavazattal elutasította.

 

Pándi Gábor: Véleménye szerint az SZMSZ-t kell módosítani és abban meg lehet hosszabbítani a szerződését.

 

Kőrösy János: Kérése, hogy az SZMSZ-ben módosítsák a szerződés meghosszabbítását maximum ½ évre.

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a Vörösövári Újság SZMSZ módosító indítványát, mely a maximum ½ évről szól.

 

No: 28

A Képviselő-testület a határozatot 6 igen, 8 nem és 1 tartózkodás szavazattal elutasította.

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő I. sz. határozati javaslat elfogadását.

 

No: 29

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 229/2006. (XI. 23.) Kt. sz. határozata a Vörösvári Újság Szervezeti és Működési Szabályzatának (elfogadva 97/1999. Kt. sz. határozattal) módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vörösvári Újság Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. § (3) bekezdése a következőkkel kerül kiegészítésre:

„A Képviselő-testület a 2 éves határozott idő lejárta előtt, a felelős szerkesztő megbízását legfeljebb egy alkalommal, képviselő-testületi határozattal, maximum egy évvel meghosszabbíthatja. A meghosszabbított megbízási szerződés lejárta előtt két hónappal a Képviselő-testület köteles kiírni a felelős szerkesztő személyére vonatkozó pályázatot.”

 

Határidő: azonnal                                                                                Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület a határozatot 8 igen és 7 nem szavazattal hozta.

 

Bruckner Katalin: Nem érti, miért kell az időt húzni.

 

Kőrösy János: Kérése, hogy a ½ éves időtartamra módosítsák a II. sz. határozati javaslat elfogadását.  

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az határozat módosítását, miszerint ½ évre hosszabbítják a megbízási szerződést.

 

No: 30

A Képviselő-testület a határozatot 6 igen és 9 nem szavazattal elutasította.

 

Bruckner Katalin: Abban az esetben, ha ezt fogadja el a Képviselő-testület, az illetményéről nem születik most döntés, akkor mikor térnek vissza a megbízási díj kérdésére.

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a módosított határozati javaslatot, miszerint a megbízási szerződés 2007. december 31-i határidővel jár le.

 

No: 31

A Képviselő-testület a határozatot 10 igen és 5 nem szavazattal hozta.

 

Pándi Gábor: A bizottsági ülésen a felelős szerkesztő úr nem feltételként szabta meg az inflációemelést, hanem egy kérés volt és az indokaival támasztotta alá azokat. Ezt az emelést a rovatszerkesztők számára is kéri.

 

Fogarasy Attila: Azért merte felhozni ezt a kérést, mivel eddig így volt. A kérése az volt, hogy az elmúlt két év inflációját vegyék figyelembe. Méltányosnak találta a kérését.

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő II. sz. határozati javaslat módosításának elfogadását, az előbbiekben megszavazott megbízási szerződését meghosszabbítja 2007. december 31-ig. (Titkos szavazás-állásfoglalást igénylő személyi ügy).

 

No: 32

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 230/2006. (XI. 23.) Kt. sz. határozata Fogarasy Attila, a Vörösvári Újság felelős szerkesztője megbízási szerződésének meghosszabbításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vörösvári Újság módosított Szervezeti és Működési Szabályzata 5. § (3) bekezdése értelmében, Fogarasy Attila felelős szerkesztői megbízási szerződését meghosszabbítja 2007. december 31-ig. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződés meghosszabbítására vonatkozó szerződés-módosítást aláírja.

 

 A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy legkésőbb 2007. október 15-ig a felelős szerkesztő pályázati kiírását terjessze a Képviselő-testület elé.

 

Határidő: azonnal                                                                                Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület a határozatot 10 igen és 5 nem szavazattal hozta.

 

Pándi Gábor: Az illetményről nem született döntés. A jövő évi költségvetés tárgyalásakor javasolni fogja az emelést. Az OKSB támogatta az inflációval megemelt illetményt.

 

Gromon István polgármester: Ismertette a 195/2006. számú előterjesztést.

 

Pándi Gábor. Javasolja, hogy a rovatszerkesztő határideje az előbb elfogadott, felelős szerkesztő megbízásával együttesen járjon le, 2007. december 31.

 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a módosított határozati javaslatot, miszerint a rovatszerkesztő megbízási szerződése, 2007. december 31-i határidővel jár le.

 

No: 33

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 231/2006. (XI. 23.) Kt. sz. határozata a Vörösvári Újság Oktatás, kultúra, művészet c. rovat rovatszerkesztői pályázat kiírása

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vörösvári Újság Szervezeti és Működési Szabályzata 5. § (4) bekezdésének megfelelően pályázatot ír ki a Vörösvári Újság Oktatás, kultúra, művészet c. rovat rovatszerkesztői feladatainak ellátására. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rovatszerkesztői pályázat eredményes elbírálásáig változatlanul eseti megbízási szerződésekkel biztosítsa az oktatás, kultúra és művészet c. rovat megjelenését a rovatszerkesztői tiszteletdíj keretén belül.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Vörösvári Újság Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően intézkedjen a pályázat kiírásáról a Vörösvári Újságban és a helyi hirdetőkön a következő hirdetmény közzétételével:

 

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Pályázatot hirdet

magánszemélyek részére

a Vörösvári Újság c. önkormányzati lap

Oktatás, kultúra, művészet című rovat

rovatszerkesztői feladatának ellátására

 

A rovatszerkesztő felelős az általa szerkesztett rovatokért, köteles számonként legalább 2 oldalnak megfelelő anyagot leadni, joga van más rovatokban írni. Tevékenységét az Alapító Okirat, a Tájékoztatási Koncepció és Vörösvári Újság Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kell végeznie.

 

Pályázati feltételek:

 

-          felsőfokú iskolai végzettség,

-          magas fokú szövegalkotási, kifejezőkészség, kreativitás,

-          tájékozottság a helyi közösség ügyeit illetően,

-          szövegszerkesztői ismeretek szükségesek,

-          újságírói gyakorlat és német nyelvtudás előnyt jelentenek,

-          pilisvörösvári lakosok előnyt élveznek.

 

A pályázatokat Pilisvörösvár Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága bontja fel és véleményezi, és a Képviselő-testület bírálja el.

 

A rovatszerkesztői megbízás 2007. december 31-ig szól.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

-          a pályázó személyi adatait, szakmai önéletrajzát,

-          az esetleges újságírói és a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

-          érvényes erkölcsi bizonyítványt,

-          referenciaanyagot korábbi munkáiból,

-          a rovat szerkesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket és törekvéseit.

 

A pályázat benyújtásának részletei:

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. január 20.

A pályázat benyújtásának helye: Gromon István polgármester, Pilisvörösvár Város Önkormányzat, 2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zs. tér 1.

A borítékra kérjük ráírni: Vörösvári Újság kulturális rovatszerkesztői pályázat- a boríték csak az OKSB ülésen bontható

Felvilágosítás kérhető: 06-26/330-233/127 m

 

Határidő: azonnal                                                                                Felelős: Polgármester

 

A Képviselő-testület a határozatot 13 igen és 2 nem szavazattal hozta.

Fogarasy Attila: Szeretné megköszönni a Képviselő-testület bizalmát.

 

Dr. Kutas Gyula: Jelezte távozását a képviselők felé.

 

 

Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

Zárt ülésről külön jegyzőkönyv és jelenléti ív készült.

 

 

Gromon István polgármester: Megköszönte a jelenlévők munkáját és bezárta az ülést 2356 órakor.    

 

 

K.m.f.

 

 

 

                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna

                         polgármester                                                        jegyző